دوره های آمادگی آزمون پایه 3 نظام مهندسی

دوره های آمادگی آزمون پایه 3 نظام مهندسی

کد دوره

عنوان دوره

مدت (ساعت)

زمان برگزاری

تاریخ شروع

شهریه (تومان)

پیش نیاز

700100

آمادگی آزمون پایه 3 نظام مهندسی عمران - نظارت

110

یک شنبه و سه شنبه 21-16

94/11/27

2/100/000

-

700101

آمادگی آزمون پایه 3 نظام مهندسی عمران - محاسبات

150

پنج شنیه 20-14 و جمعه 14-8

94/11/29

2/600/000

-

700102

آمادگی آزمون پایه 3 نظام مهندسی معماری - نظارت

100

دوشنبه 21-16 و جمعه 13-8

94/12/03

2/000/000

-

700103

آمادگی آزمون پایه 3 نظام مهندسی معماری - طراحی

25

شنبه 21-17

94/12/01

650/000

-

700104

آمادگی آزمون پایه 3 نظام مهندسی تاسیسات مکانیکی

70

یک شنبه 21-16  و 5 شنبه 19-14

94/10/17

1/350/000

-

700105

آمادگی آزمون پایه 3 نظام مهندسی تاسیسات برقی

45

4 شنبه 21-16

94/10/23

900/000

-

700106

آمادگی آزمون ورود به حرفه کاردان های فنی- رشته عمران

50

شنبه و دوشنبه 21-17

94/10/28

900/000

-

700107

آمادگی آزمون ورود به حرفه کاردان های فنی- رشته معماری

50

یک شنبه و سه شنبه 21-17

94/10/27

900/000

-

700108

آمادگی آزمون ورود به حرفه کاردان های فنی- رشته برق

50

پنج شنبه 19-14

94/10/24

900/000

-

700109

آمادگی آزمون ورود به حرفه کاردان های فنی- رشته مکانیک

40

چهارشنبه 21-17

94/10/30

720/000

-

700110

آمادگی آزمون پایه 3 نظام مهندسی نقشه برداری

80

شنبه و 4 شنبه 21-16

94/11/14

1/800/000

-