جزوات رشته عمران

جزوه محاسبات 3 به 2

جزوه نقشه برداری

جزوه محاسبات عددی