آشنایی با منابع و مواد آزمون ورود به حرفه مهندسی (پایه 3) رشته ترافیک

اگر قصد شرکت در آزمون ورود به حرفه مهندسی (پایه 3) رشته ترافیک را دارید، در ادامه مطلب با منابع این رشته برای آزمون آشنا شوید.

آشنایی با منابع و مواد آزمون ورود به حرفه مهندسی (پایه 3) رشته ترافیک

موارد آزمون ورود به حرفه رشته ترافیک

قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آئين‌نامه اجرائي آن - ويرايش 1390
مبحث اول ( تعاريف )- ( 1392(
مبحث دوم ( نظامات اداري )- (1384)
طراحي راههاي شهري *
مطالعات برنامه‌ريزي حمل و نقل و ساماندهي ترافيك *
مشخصات فني و اجرائي معابر *
مهندسي ترافيك و ترابري *
ايمني معابر *
حمل و نقل همگاني *

 

* براي موارد ذكر شده منابع معتبر مورد نظر بوده و منبع خاصي معرفي نمي‌گردد.

 

تذكر1: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّي ساختمان ميباشد.
تذكر2: در صورت تناقض بين مباحث مقررات ملّي ساختمان و ساير مدارك فني و يا جمله كتابهاي راهنماي مباحث، ملاك عمل مباحث مقررات ملّي ساختمان ملاك عمل خواهد بود.
تذكر3: آخرين نسخه معتبر مدارك و منابع فني و مباحث مقررات ملّي ساختمان اعلام شده ملاك عمل خواهد بود.