همایش بین المللی مهندسین ارزش

برگزاری کنفرانس بین المللی مهندسی ارزش و مدیریت هزینه در دانشگاه تربیت مدرس

همایش بین المللی مهندسین ارزش

در حاشیه این کنفرانس کارگاه آموزش بین المللی سطح دو مهندسی ارزش با ارائه مدرک بین المللی برگزار می گردد. از دیگر برنامه های این کنفرانس، برگزاری کارگاه آموزشی سطح 1 مدیریت و مهندسی ارزش، کارگاه آموزشی تخصصی ترسیم نمودار FAST، کارگاه آموزشی مدیریت جلسات مهندسی ارزش، کارگاه آموزشی مدیریت هزینه در  پروژه های EPC می باشد.

اطلاعات بیشتر:  سایت کنفرانس