اطمینان از دوره های حد نصاب رسیده هر هفته!

مهندسین عزیز می توانند از بخش "دوره های جاری"، از دوره هایی که در طول هر هفته به حد نصاب رسیده و آماده برگزاری هستند، اطمینان حاصل نموده و برای ثبت نام قطعی در آن دوره ها با مسئولین ثبت نام تماس بگیرند. این بخش هر روز آپدیت شده و دوره هایی که به حد نصاب می رسند در این بخش اطلاع رسانی خواهد شد.

ذکر این نکته الزامی است که دوره هایی که برنامه زمانبندی آن ها در جداول رشته ها به تفکیک اعلام شده و نام آن ها بخش دوره های جاری وجود ندارد، به این معنا نیست که قطعا تشکیل نخواهند شد. مسلما با تماس گرفتن و ثبت نام مهندسان و رسیدن به حد نصاب آن دوره ها نیز قابلیت تشکیل پیدا خواهند کرد. در نتیجه حتما به منظور تشکیل و به حد نصاب رسیدن دوره ها با شماره های 22454991 و 09106883778 تماس گرفته و پیش ثبت نام نمایید.